Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Την 17η Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.    Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Σοφάδων και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  (άρθρο 103 παρ. 4).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

2.  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Σοφάδων με την επωνυμία «Κοινωνική φροντίδα και Αθλητισμός»(άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

3. Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Σοφάδων (παρ. 1 & 2 άρθρο 109 του Ν. 3852/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σοφάδων» .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

5. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σοφάδων (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

7. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν. 3852/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

8. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σοφάδων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τελών άρδευσης έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών και οδών  έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του Ν. 2539/97).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαφήμισης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Ορκωτού Λογιστή για την απογραφή του Καλλικράτειου Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σοφάδων και ορισμός Αντιπροέδρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

19. Προγραμματισμός εκδηλώσεων ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, των εκδηλώσεων της μάχης της Ματαράγκας, των εκδηλώσεων για το λοχαγό Κων/νο Ισχόμαχο και των εκδηλώσεων εις μνήμη του Χρήστου Σάλτα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Κυψέλης για εκκλησιαστικό Μουσείο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γκουγκούδης Κων/νος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας ξυλεμπόρων «Γ. Δημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.» για παράταση του χρόνου υλοτομίας της συστάδας 8δ του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης των υπ’ αριθμ. 103/2006 και 39/2007 αποφάσεων του πρώην Δήμου Άρνης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Σοφάδων για παραχώρηση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου έκτασης 1.189,167 τ.μ. για την κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στο Τ.Δ. Κυψέλης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης έτους 2010.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Τσέλιος Φώτιος

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Γεφυρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος  Τσέλιος Φώτιος

27. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

28. Συζήτηση και λήψη απόφαση επί αιτήσεων δημοτών – διάφορα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ