Παρακαλούμε όπως την 16η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης .

  1. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για την προμήθεια ορυκτού υλικού .
  2. Ψήφιση πίστωσης 4.735,50 € για την μίσθωση φορτηγού .
  3. Ψήφιση πίστωσης 166,05 € για την προμήθεια καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας .
  4. Ψήφιση πίστωσης 100.000,00 € υπέρ ΔΕΥΑΣ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου .
  5. Ψήφιση πίστωσης 942,60 € ως οφειλή για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων .
  6. Ψήφιση πίστωσης 24.500,00 € ως οφειλή για τις εργασίες «Μηχανογραφική επεξεργασία βάσεων δεδομένων» του Καλλικράτειου Δήμου Σοφάδων .
  7. Ψήφιση πίστωσης 867,15 € ως οφειλή για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης.
  8. Ψήφιση πίστωσης 541,20 € ως οφειλή για τη μίσθωση φορτηγού .
  9. Ψήφιση πίστωσης 2.799,58 € ως οφειλή για την προμήθεια υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων .

10. Ψήφιση πίστωσης 127,40 € ως οφειλή για μετακινήσεις υπαλλήλων .

11.  Ψήφιση πίστωσης 700,00 € ως οφειλή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας .

12. Ψήφιση πίστωσης 928,40 € για την πληρωμή δικαστικής επιμελήτριας .

13. Ψήφιση πίστωσης 3.690,00 € ως οφειλή για την συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δ. Σοφάδων .

14. Ψήφιση πίστωσης 1.207,86 € ως οφειλή για την πληρωμή δικηγόρου .

15. Ψήφιση πίστωσης 9.944,26 € ως οφειλή για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων .

16. Ψήφιση πίστωσης 3.400,00 € για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού .

17. Ψήφιση πίστωσης 4.100,00 € για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού .

18. Ψήφιση πίστωσης 7.500,00 € για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού .

19. Ψήφιση πίστωσης 7.500,00 € για την προμήθεια υλικών φωτοτυπικών μηχ/των .

20.Ψήφιση πίστωσης 7.500,00 € για την προμήθεια υλικών φωτοτυπικών μηχ/των .

21. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων .

22.Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων .

23.Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για τις εργασίες συντήρησης φωτοτυπικών μηχ/των .

24.Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για τις εργασίες συντήρησης φωτοτυπικών μηχ/των .

25.Ψήφιση πίστωσης 2.500,00 € για τις εργασίες συντήρησης των Η/Υ .

26.Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για τις εργασίες συντήρησης των Η/Υ .

27.Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για τις εργασίες συντήρησης των Η/Υ .

28.Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για την προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλίων .

29.Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για την προμήθεια βιβλίων .

30.Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για την προμήθεια βιβλίων .

31. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για τις λοιπές προμήθειες της υπηρεσίας πρασίνου .

32.Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για τις λοιπές προμήθειες της υπηρεσίας πρασίνου .

33.Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματο δίκτυο .

34.Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σοφάδων της διαχειριστικής χρήσης 2011» .

35.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ – Α΄ΦΑΣΗ» πρ/σμού δαπάνης 310.000,00 € με ΦΠΑ .

36.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Παπακωνσταντίνου Αντώνιου .