Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 20η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 4η   έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
     
1.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) .

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι κρίνεται αναγκαία η ψήφιση της ανωτέρω πίστωσης για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) .

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 20η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 4η   έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

     

1.     Ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) .

 

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι κρίνεται αναγκαία η ψήφιση της ανωτέρω πίστωσης για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) .

 

 

                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ