Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 21η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στη 4η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

  1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη θέση Αμπέλια στο Δ.Δ. Κέδρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποδυτηρίων Τ.Δ. Μελισσοχωρίου & Αγ. Παρασκευής» (Α.Μ. 20/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Τ.Δ. Αγ. Παρασκευής» (Α.Μ. 23/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Οδών Οικισμού Αθιγγάνων ΙΙ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ του έργου «Έργα Οδοποιίας Τοπικών Διαμερισμάτων ΙΙ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 3/2012 τεχνικής μελέτης του έργου «Αποπεράτωση Αρδευτικού αγωγού Τ.Κ. Ερμητσίου» πρ/σμού δαπάνης 100.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου Μελά».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στη δράση 3: «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπινού δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 ).

Εισηγητής: Δήμαρχος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Παπαγεωργίου Ελένης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 401/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.

Εισηγητής: Δήμαρχος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2011 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).

Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.Κομπογιάννης Ευάγγελος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 11/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).

Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Κομπογιάννης Ευάγγελος

16. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

17. Προγραμματισμός εκδηλώσεων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για οικονομική ενίσχυση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου με τον δικηγόρο κ. Κων/νο Γκεζέρη.

Εισηγητής: Δήμαρχος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΥΑΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων για χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και εγκρίσεως οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή αναβαθμών στην κοίτη του ποταμού Ονόχωνου για την προστασία της κοίτης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογής» της ΜΟΔ Α.Ε. .

Εισηγητής: Δήμαρχος

25. Αιτήσεις δημοτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Λουτροπηγής, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κέδρου, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Λουτρού, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ανάβρας, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αχλαδιάς, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Λεονταρίου, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ν. Ικονίου, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μελισσοχωρίου, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Δασοχωρίου, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μασχολουρίου, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου & 4ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πύργου Κιερίου, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ματαράγκας, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 2ου, 3ου και 6ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ