Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Την 15η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις συγχωνεύσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

2.  Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων οικ. έτους 2011.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ