Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 17η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 489/2012 απόφασης Δ.Σ. και ψήφιση εκ νέου του  προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2013, βάσει της υπ’ αριθμ. 47490/18-12-12 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για τον παρακάτω λόγο:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών ( τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 απόφασης – ΦΕΚ 253 Β΄) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», καταρτίστηκε νέο σχέδιο προϋπολογισμού και  ετήσιου προγράμματος δράσης και θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην ψήφισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ