Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 17η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στη 2η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 441/2012 απόφασης Δ.Σ. και ψήφιση εκ νέου του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών ( τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 απόφασης – ΦΕΚ 253 Β΄) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», άρθρο 5 παράγραφο 12 και 13, καταρτίστηκε νέο Τεχνικό Πρόγραμμα και θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην ψήφισή του από το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ