Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 19η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στη 2η  Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του  πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Έργο άρδευσης και αποκατάστασης αντλιοστασίων –Β’ φάση» (Α.Μ. 56/09 ΤΥΔΚ) πρώην Δήμου Άρνης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του  πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Περίφραξη γηπέδου στο Τ.Δ. Θραψιμίου και κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο Τ.Δ. Αηδονοχωριου» (Α.Μ. 208/10).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή κεντρικής οδού Μασχολουρίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής της μελέτης «Μελέτη Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού στο Τ.Δ. Κέδρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμια-Αποχετεύσεις- Πλακοστρώσεις Τ.Δ. Λεονταρίου» (Α.Μ. 271/09 ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση-διαμόρφωση πλατείας Τ.Δ. Αγίας Παρασκευής».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμ/σεις-Πλακ/σεις τοιχίου Αντιστήριξης Τ.Δ. Λεονταρίου» Α.Μ. 198/2010.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης «Αποχέτευση Δ. Ρεντίνας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» πρ/σμού δαπάνης 600.000,00 € και έγκριση σχετικής μελέτης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωτών αυτών γα τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών έτους 2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος
11.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης των κάτωθι επιτροπών:
α) Παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 €
β) Παραλαβής έργων από 5.869,40 € με ΦΠΑ και άνω, για το οικονομικό έτος 2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος
12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου για τη συγκρότηση της Επιτροπής καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 70 του Π.Δ. 28/1980.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος
13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος
14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής από δημοτικούς υπαλλήλους μετά των αναπληρωτών αυτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος
15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λύσης της μίσθωσης του χώρου όπου στεγαζόταν το ΚΕΠ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος
16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκλογής δύο μελών της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
Εισηγητής: Δήμαρχος
17.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού των αριθμών και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1/2012 απόφασή του.
Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος
18.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σχετικά με έγκριση τοποθέτησης ανεμολογικού ιστού για τη μέτρηση αιολικού δυναμικού στη θέση «ΚΟΝΙΑΡΗΣ» του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσελιος Φώτιος
19.    Αιτήσεις δημοτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ