Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 28η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 27η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως προϋπολογισμού έτους 2012 της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΣ Κάιας Φώτιος

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού του αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν το έτος 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού αδειών πλανόδιου στάσιμου εμπορίου καθώς και χωροθέτησης των αδειών αυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού αποζημίωσης των Προέδρων ΔΟΠΑΠΣ και ΔΕΥΑΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως χρήσης χώρου για τη στέγαση του ΕΚΑΒ, στην έδρα του Δήμου

Εισηγητής: Δήμαρχος

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος προς την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για την παραχώρηση κτιρίου στην Τ.Κ. Λεονταρίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση περιφερειακού ιατρείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γκουγκούδης Κων/νος

7.  Ψήφιση πίστωσης 265,68 € για εκδηλώσεις (προμήθεια ξύλινου περιπτέρου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

8.  Ψήφιση πίστωσης 108,58 € για τις μετακινήσεις του Δημάρχου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

9.  Εξέταση αίτησης της κ. Παπαγεωργίου Ελένης του Σπυρ. κάτοικο Κέδρου περί επιστροφής χρημάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

10. Κατανομή ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

11. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων ( από 10η συνεδρίαση έως και 18η) Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

12. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (τρεις Η/Υ) εντός καφενείου, ιδιοκτησίας Βλόντζου Χρήστου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για τη «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2011-2012, προϋπολογισμού δαπάνης 643.524,24 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

14. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Προστασία Διευθέτηση κοίτης Σοφαδίτη Ποταμού» πρ/σμού 1.820.000,00 € με κωδικό MIS 363987 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013», αποδοχή ποσού, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων

Εισηγητής: Δήμαρχος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση του χώρου που βρίσκεται μεταξύ του Δημοτικού Γυμναστηρίου και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως για επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

17. Περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 74/2011 απόφασης του ΔΟΠΑΠΣ που αφορά αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2011 του ανωτέρω Ν.Π.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

18. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

19. Αιτήσεις δημοτών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ