Παρακαλούμε όπως την 24η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30΄ π.μ. προσέλθετε για την 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 .
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.305,00 € για την μίσθωση μηχανήματος – μηχανικού εκσκαφέα.
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.948,70 € για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε Μενελαϊδας.
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.700,00 € για ηλεκτρολογικές εργασίες ως οφειλή έτους 2011 .
  5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 57.000,00 για προκαταβολή έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ».
  6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 444,21 € για την προμήθεια ξυλείας για συντήρηση σε παγκάκια πλατειών.
  7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.720,79 € μετά από αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ) για συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση Τουριστικού Πανοράματος 2006 ως οφειλή έτους 2006.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών έργων έτους 2013.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών έτους 2013.

10.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τεχνικών στην Τ.Κ Θραψιμίου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.

11.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ Καππαδοκικού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης.

12.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ Αχλαδιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 4.500,00 € και ψήφιση πίστωσης .

13.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Περίφραξη γηπέδου Τ.Κ. Λεονταρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης .

14.Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για συντήρηση – επισκευή μηχανημάτων του Δήμου.

15.Έγκριση επανάληψης διαγωνισμού για την προμήθεια : «Προμήθεια καυσίμων έτους 2013».

16.Ανάθεση μελετών – υποέργων δράσης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» , πρ/σμού δαπάνης 50.000,00 € με κωδικό αριθμό ΜΙS 376847.

17.Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

18.Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση στρογγυλής ξυλείας Ελάτης από τη συστάδα 11β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας για το έτος 2013.