Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 28η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 26η Συνεδρίαση (Ειδική) του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Ψήφιση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ25