Παρακαλούμε όπως την 7η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30΄ π.μ. προσέλθετε για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Περί σύνταξης του σχεδίου προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013

2.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.690,00 € για την προμήθεια μηχανισμού νερόμυλου

3.Ψήφιση πίστωσης ποσού 369,00 € για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

4.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.784,67 € για την συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων .

5.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.180,08 € για την συντήρηση ανελκυστήρα .

6.Ψήφιση πίστωσης ποσού 590,40 € για την συντήρηση κεντρικής θέρμανσης.

7.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00 € για την προμήθεια σιδήρου για επισκευή – συντήρηση κτιρίων .

8.Ψήφιση πίστωσης ποσού 774,90 € για την προμήθεια σημάτων οδικής σήμανσης .

9.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για την προμήθεια ξυλείας για επισκευή – συντήρηση κοινόχρηστων χώρων .

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.740,80 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών .

11.Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.920,00 € για την προμήθεια διακοσμητικού υλικού φωτοστολισμού .

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την προμήθεια θερμοπομπών .

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.925,00 € για την προμήθεια υλικών παιδικών χαρών .

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βαθμιας & Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων ( Γ΄Δόση έτους 2012) .

15. Ψήφιση πίστωσης 36.400,00 € για τη χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων . (ΔΗΚΟΙΕΔΣ).

16. Ψήφιση πίστωσης 200.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π «Δημοτικός Οργανισμός , Πολιτισμού & Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) .

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 29.265,14 € για την α΄δόση αποζημίωσης δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις του πρώην Δήμου Άρνης .

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.893,39 € για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων του Δήμου .

19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.575,86 € για οφειλή προς το ΓΟΕΒ .

20.Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για δαπάνες γενικής φύσεως .

21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 545,82 € ως αποζημίωση στον Ρίζο Πολυχρόνη.

22.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Λουτρού» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € και ψήφιση πίστωσης .

23.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικών οδών Τ.Κ Λουτροπηγής και Αηδονοχωρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.416,21 € και ψήφιση πίστωσης .

24.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή βάσης έδρασης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ Καρποχωρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € και ψήφιση πίστωσης .

25.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αγροτικών οδών» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € και ψήφιση πίστωσης .

26.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης .

27.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ Τ.Κ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 18.450,00 € με Φ.Π.Α και ψήφιση πίστωσης .

28. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου, κ. Γκατζιώνη Κων/νου , για την σύνταξη υπομνήματος παροχής εξηγήσεων ενώπιον του αρμόδιου ανακριτικού υπαλλήλου προς υπεράσπιση του Δημάρχου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής .