Παρακαλούμε όπως την 29η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης .

  1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Προστασία Διευθέτηση κοίτης Σοφαδίτη ποταμού» , πρ/σμού δαπάνης 1.820.000,00€.
  2. Ψήφιση πίστωσης 30.000,00 € για την Αποκομιδή απορριμμάτων υπέρ ΠΑΔΥΘ .
  3. Ψήφιση πίστωσης 4.428,00 € για υποστηρικτικές εργασίες εξεύρεσης νερού για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης .
  4. Ψήφιση πίστωσης 6.500,00 € για προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων .
  5. Ψήφιση πίστωσης 942,89 € για προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων .
  6. Ψήφιση πίστωσης 24.500,00 € για τις εργασίες « Μηχανογραφική επεξεργασία βάσεων δεδομένων» του Καλλικράτειου Δήμου Σοφάδων .
  7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας της συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ Βαθυλάκκου .
  8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση ) .
  9. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δ. Σοφάδων να παραστεί στη Μεταβατική Έδρα Καρδίτσας του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων την 22-3-2012 για την αντίκρουση της αγωγής με αριθμό κατάθεσης 249/28-9-2006 των Χρυσάνθη Διαμαντή κ.λ.π (3) , η οποία στρέφεται κατά του πρώην Δήμου Ταμασίου .
  10. Ψήφιση πίστωσης 7000,00 € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.