Παρακαλούμε όπως την 21η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 8.30΄ π.μ. προσέλθετε για την 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής, έτους 2013
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού, έτους 2013.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης, έτους 2013.
  4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών και οδών, έτους 2013.
  5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του Ν. 2539/97), έτους 2013 .
  6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης, έτους 2013.
  7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους Νεκροταφείου, έτους 2013.
  8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
  9. Ψήφιση πίστωσης 90,00 € σε αλλοδαπό ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

10. Ψήφιση πίστωσης 25,00 € στον Ρούσσο Δημήτριο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

11.Ψήφιση πίστωσης 300,00 € για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ενισχυτή και μικροφώνου).

12. Ψήφιση πίστωσης 4.600,00 € για την προμήθεια εξοπλισμού (κεραίες κ.λ.π.) για ασύρματο δίκτυο.

13. Ψήφιση πίστωσης 600,00 € για τις εργασίες συντήρησης γεφυροπλάστιγγας.

14. Ψήφιση πίστωσης 2.540,00 € για την προμήθεια επίπλων.

15. Ψήφιση πίστωσης 1.906,00 € για την προμήθεια στεγάστρου.

16. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση αύλειου χώρου σχολείου Τ.Κ Βαθυλάκκου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € και ψήφιση πίστωσης .

17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.