Παρακαλούμε όπως την 23η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 .