Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 3η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 24η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων για το Δ.Σ. του συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας».
      Εισηγητής: Δήμαρχος

2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

3.    Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.
      Εισηγητής: Δήμαρχος

4.    Αποδοχή ποσού 55.934,64 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων και της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου και κατανομή αυτού (4η δόση έτους 2013).
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

5.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 103/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων έτους 2014» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Εσωτερική Οδοποιία» (Α.Μ. 6/2013) πρ/σμού δαπάνης 50.000,00 €
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στην Τ.Κ. Κυψέλης» (Α.Μ. 1/2013) πρ/σμού δαπάνης 43.500,00 € .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

9.    Ψήφιση πίστωσης 20,00 € για τον εορτασμό της 17ης Νοέμβρη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

10.    Ψήφιση πίστωσης 10.305,98 € για τη συμμετοχή του Δήμου στην 29η Διεθνή Έκθεση “PHILOXENIA”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

11.    Ψήφιση πίστωσης 800,00 € για τη φιλοξενία των γιατρών-μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.(Υπ’ αριθμ. 39/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.)
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΣ Κάιας Φώτιος

16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων-δαπανών της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. για το οικ. έτος 2014 (Υπ’ αριθμ. 40/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.)
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΣ Κάιας Φώτιος

17.    Συζήτηση και λήψη απόφασης εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 152/2013 απόφασης του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2013.
Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος

18.    Συζήτηση και λήψη απόφασης εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 154/2013 απόφασης του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2013.
Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος

19.    Συζήτηση και λήψη απόφασης εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 153/2013 απόφασης του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ που αφορά ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος

20.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 8/2013 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Ερμητσίου που αφορά παραχώρηση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση πυργίσκου άρδευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

21.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την προγραμματική σύμβαση «Παραγωγή καραβίδας γλυκού νερού».
Εισηγητής: Δήμαρχος

22.    Συγκρότηση Επιτροπής εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων ή μίσθωσης ακινήτων του Δήμου (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).
Εισηγητής: Δήμαρχος

23.    Αιτήσεις δημοτών.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ