Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 9η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 24η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των εργαζομένων των προγραμμάτων «Βοήθεια Στο Σπίτι» της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. για συνέχιση του ανωτέρω προγράμματος.

Εισηγητής: Δήμαρχος

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

3.  Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

4.  Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, για την περίοδο 2011-2014.

Εισηγητής: Δήμαρχος

5.  Έγκριση έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2011-2014.

Εισηγητής: Δήμαρχος

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού μισθώματος για την εκποίηση καυσόξυλων δρυός από τις συστάδες 7γ και 8γ του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας για το έτος 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής, έτους 2012

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού, έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τελών άρδευσης, έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών και οδών, έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του Ν. 2539/97), έτους 2012 .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαφήμισης, έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής τέλους Νεκροταφείου, έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος στην Αγροτική Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με Α.Π. 1678/11.11.2011 στο πλαίσιο της δράσης: «Παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των ευπαθών ομάδων» για την υλοποίηση των πράξεων «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Τοιχίο αντ/ξης-τσιμ/σεις-φωτισμός Τ.Δ. Κτημένης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Πεζ/σεις-πλ/σεις-τσιμ/σεις-ανακατασκευή συντριβανιού Τ.Δ. Ανάβρας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διάνοιξη δρόμων εντός οικισμού Θραψιμίου-Αηδονοχωρίου-Βαθυλάκκου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αγροτικών οδών κ.λ.π. έδρας Δήμου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Περιηγητικά μονοπάτια » πρώην Δήμου Ρεντίνας Α.Μ. 268/08 Τ.Υ.Δ.Κ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση-πεζοδρόμια Τ.Δ. Αχλαδιάς και στον οικισμό Ν. Ικονίου » πρώην Δήμου Ταμασίου Α.Μ. 175/08

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 19/2011 απόφασης του ΔΟΠΑΠΣ σχετικά με την έγκριση απολογισμού του Ν.Π. Πολιτιστικός και Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Σοφάδων οικ. έτους 2010

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για οικονομική ενίσχυση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως ή μη προς χρήση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δύο αιθουσών διδασκαλίας, του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων (συνοικισμός τσιγγάνικα) και του 5ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων (οικισμός «Νέα Ζωή» τσιγγάνικα), αντίστοιχα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

25. Έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης με διαπραγμάτευση του διαγωνισμού για τη «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2011-2012» πρ/σμού δαπάνης 643.524,24 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου στη θέση Αγ. Μάρκος Τ.Κ. Ρεντίνας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με α) αποδοχή ποσού 32.415,95 € προερχόμενο από δάνειο της πρώην Τ.Ε.Δ.Κ προς την Π.Α.Δ.Υ.Θ Α.Ε β) συμψηφισμό του ανωτέρω ποσού με οφειλές του Δήμου Σοφάδων προς την Π.Α.Δ.Υ.Θ Α.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης α) περί ανακλήσεως της υπ’ αριθμ. 312/2011 απόφασης Δ.Σ. και β) εγκρίσεως του διετούς προγράμματος δράσης της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

29. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 361/2011 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

30. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου: Προστασία- Ανάπλαση – Ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας (Διαμόρφωση πεζόδρομου δασικής αναψυχής), μέσω Δασαρχείου Καρδίτσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

31. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου: Προστασία – Ανάπλαση- Ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας (θέση Αλωνάκια), μέσω Δασαρχείου Καρδίτσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΣ στο σύνολο των γεωγραφικών ορίων του Δήμου και τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

33. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου

Εισηγητής: Δήμαρχος

34. Αιτήσεις δημοτών

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ