Παρακαλούμε όπως την 6η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30΄ π.μ. προσέλθετε για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης.

1.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.200,00 € για τις εργασίες συντήρησης εσωτερικών κουφωμάτων .

2.Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων .

3.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για την επισκευή – συντήρηση σιδηροκατασκευών σε Σχολικές Μονάδες .

4.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.800,00 € για την αντικατάσταση – συντήρηση κατασκευών από γυψοσανίδα σε Σχολικές Μονάδες .

5.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για τις εργασίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων .

6.Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης .

7.Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την προμήθεια χυτοσιδηρών σχαρών

8.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.154,00 € για την συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων.

9.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων .

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 80,00 € για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την συντήρηση – επισκευή μηχανημάτων .

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.400,00 € για την προμήθεια παγκακίων.

13. Έγκριση επανάληψης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» , προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α. .

14. Περί ανάθεσης μελέτης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία ΤΕΛ Σοφάδων – 4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό Σχολείο Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων» και ψήφιση πίστωσης 7.300,00 € με Φ.Π.Α. .

15. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γεφυροπλάστιγγας» και καθορισμός των όρων διαγωνισμού .

16. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων 2013» και καθορισμός των όρων διαγωνισμού.

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π «Δημοτικός Οργανισμός , Πολιτισμού & Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) .

18. Περί εξέτασης ένστασης και έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων .

19. Ποινική υποστήριξη αιρετού από τον δικηγόρο του Δήμου , κ. Γκατζιώνη Κων/νου .