Παρακαλούμε όπως την 19η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Προέλεγχος απολογιστικών στοιχείων πρώην Δ. Ταμασίου έτους 2010 .

  1. Προέλεγχος απολογιστικών στοιχείων πρώην Δ. Μενελαϊδας έτους 2010 .
  2. Προέλεγχος απολογιστικών στοιχείων πρώην Δ. Άρνης έτους 2010 .
  3. Προέλεγχος απολογιστικών στοιχείων πρώην Δ. Ρεντίνας έτους 2010.
  4. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων .
  5. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας δρυός από τις συστάδες 7γ και 8γ του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας για το έτος 2011 .
  6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 65,00 € για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή .
  7. Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € ως οικονομική ενίσχυση σε δημότη .
  8. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων .

10. Ψήφιση πίστωσης 50.000,00 € για την αποζημίωση & έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων .

11.  Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ( εργασίες ανακαίνισης χρωματισμών ) .

12. Ψήφιση πίστωσης 867,15 € για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης .

13. Ψήφιση πίστωσης 550,00 € για την μίσθωση φορτηγού .

14. Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων Τ.Κ Ματαράγκας και Ερμητσίου , πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € .