Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 3η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 23η Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σοφάδων, έτους 2014.
       Εισηγητής: Δήμαρχος

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ