Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 9η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 23η Συνεδρίαση (Ειδική) του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ