Παρακαλούμε όπως την 22 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30΄ π.μ. προσέλθετε για την 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα η μερήσιας διάταξης.

    1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

    2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 που αφορά το πρόγραμμα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

    3. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ. Σοφάδων έτους 2012 (Γ΄τριμήνου).

    4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 701,10 € για την συντήρηση κλιματιστικών μονάδων.

    5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.706,00€ για την προμήθεια μαχαιριού εκχιονισμού.

    6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων.

    7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.550,00 € για πρόστιμα προς το Υπουργείο Οικονομικών.

    8. Έγκριση επανάληψης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 55.000,00 € με Φ.Π.Α.

    9. Ψήφιση πίστωσης 51.497,64 € για την πληρωμή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων (ΤΕΕ Ε.Α. ΣΟΦΑΔΩΝ – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ & Τ.Ε ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ)».

10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 € με Φ.Π.Α και ψήφιση πίστωσης.

11.Εκδίκαση ένστασης και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης.

12. Περί ανάθεσης της μελέτης ΄΄ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία ΤΕΛ Σοφάδων – 4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό σχολείο –Δημοτικό Σχολείο Ματαράγκας του δήμου Σοφάδων»΄΄ – και ψήφιση πίστωσης 7.300€ με ΦΠΑ .

13. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Τ.Κ Ρεντίνας» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης .

14. ‘Εγκριση επανάληψης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου   «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ» προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α..

15. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οικισμού Αθιγγάνων» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης .

16. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τεχνικού στη θέση Καστανούλα Τ.Κ Βαθύλακου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης .

17. Ψήφιση πίστωσης 615,00 € για την μεταφορά κοντέινερ .

18. Ψήφιση πίστωσης 2.800,00 € για την προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων .

19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.952,00 € (2.400,00 € πλέον ΦΠΑ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως προκαταβολή με την έναρξη της Προγραμματικής Σύμβασης «Παραγωγή καραβίδας γλυκού νερού» που υπογράφηκε στους Σοφάδες την 23/07/2012 .

20.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων , κ. Γκατζιώνη Κων/νο , να παραστεί ενώπιον του Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων την 15-11-2012 για την αντίκρουση εργατικής αγωγής των Βασιλική Παπακωνσταντίνου κ.λ.π (7) , η οποία στρέφεται κατά του πρώην Δήμου Άρνης .

21. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων , κ. Γκατζιώνη Κων/νο , να παραστεί ενώπιον του Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων την 15-11-2012 για την αντίκρουση εργατικής αγωγής των Ευάγγελου Αραμπατζή κ.λ.π (31) , η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Σοφάδων.

22. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων , κ. Γκατζιώνη Κων/νο , να παραστεί ενώπιον του Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων την 15-11-2012 για την αντίκρουση εργατικής αγωγής των Κοντή Σταύρου κ.λ.π (1) , η οποία στρέφεται κατά του πρώην Δήμου Ρεντίνας .