Παρακαλούμε όπως την 5η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής έτους 2012 .
  2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων Αγίας Παρασκευής και Καρποχωρίου .
  3. Ψήφιση πίστωσης 2.214,00 € για την μίσθωση φορτηγού .
  4. Ψήφιση πίστωσης 230,00 € για τις εργασίες συντήρησης Η/Υ .
  5. Ψήφιση πίστωσης 220,00 € για την προμήθεια μεγαφώνων & μικροφώνου .
  6. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για τις εργασίες συντήρησης φωτοτυπικών μηχ/των .
  7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.778,71 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή οδών οικισμού Αθιγγάνων» .
  8. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Ματαράγκας , πρ/σμού δαπάνης 7.000,00 € .
  9. Ψήφιση πίστωσης 867,15 € για προμήθεια πινακίδων σήμανσης .

10. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων ( ΤΕΕ Ε.Α ΣΟΦΑΔΩΝ – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ & Τ.Ε ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ» πρ/σμού 65.032,56 € με Φ.Π.Α .

11. Έγκριση επανάληψης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Καυσίμων έτους 2012» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 € .

12. Άσκηση ή μη έφεσης & αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθμ. 128/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και σε καταφατική περίπτωση ορισμός δικηγόρου/ων .

13. Ψήφιση πίστωσης 1.803,00 € για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού .

14. Ψήφιση πίστωσης 5.999,94 € ως οφειλή του Δήμου Άρνης για τον εξοπλισμό αρδευτικών αντλιοστασίων .

15. Ψήφιση πίστωσης 700,00 € για ετήσια συνδρομή εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων – προαγωγής υγείας .

16. Ψήφιση πίστωσης 7.774,67 € για την πληρωμή του έργου Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Οδών .

17. Ψήφιση πίστωσης 11.700,00 € για την Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αρδευτικών αντλιοστασίων .