Παρακαλούμε όπως την 3η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 21η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως  του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2014.
2.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
3.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 922,50 € για συνδρομή στο ΔήμοςΝΕΤ Α΄εξαμήνου 2013.
4.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.107,56 € για οφειλές εξόδων δημοσίευσης σε εφημερίδες , περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
5.    Ανάκληση της αριθμ. 215/2013 απόφασης Ο.Ε. και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για εργασίες «Συντήρηση πρασίνου-καθαρισμός Κ.Χ. Δ.Ε. Άρνης».
6.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για τις εργασίες «Συντήρηση – επούλωση λακκών δημοτικών οδών».
7.    Ανάκληση εν μέρει της αριθμ. 393/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.691,05 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ Κ.Χ.- ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ.
9.    Ψήιφιση πίστωσης ποσού 1.100,11 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ – Κ.Χ. –ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ.
10.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,22 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ – Κ.Χ. –ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ.
11.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για τις εργασίες «Άρση πρόχειρων αρδευτικών φραγμάτων Δ.Ε. Σοφάδων.
12.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για τις εργασίες «Άρση πρόχειρων αρδευτικών φραγμάτων Δ.Ε. Άρνης.
13.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.788,40 € για την μίσθωση μηχανήματος – φορτωτή.
14.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 426,81 € για τις εργασίες «Συντήρησης – επισκευής χλοοκοπτικών μηχανημάτων».
15.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.660,50 € για την προμήθεια στάση λεωφορείου.
16.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την προμήθεια Η/Υ.
17.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 128.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΔΟΠΑΠΣ)».
18.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.192,00 € για την καταβολή αποζημίωσης στην κ. Μαφούνη Μαρία και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 266/2013 απόφασης.
19.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατείας Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής» προϋπολογισμού δαπάνης 6.300,00 € και ψήφιση πίστωσης.
20.Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.