ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 2 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ μ.μ. προσέλθετε για την 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης.

1.Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2011 Δήμου Σοφάδων .

2.Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων .

3.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.100,00 € για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού .

4.Ψήφιση πίστωσης ποσού 105.544,94 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτροδότησης αρδευτικών αντλιοστασίων .

5.Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την πληρωμή υπαλλήλου .

6.Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση) .

7.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ Τ.Κ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΙΛΙΑΣ , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης .