Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 27η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 06:00΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 21η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 98138/29.11.2012 εγγράφου του Τ.Π.Δ. σχετικά με τη δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων προς τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα.
     Εισηγητής: Δήμαρχος
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συναίνεσης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ρύθμιση δανείων της ΔΕΥΑ Σοφάδων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/2012 απόφασή της.
     Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μπαντέλας Νικόλαος
3.    Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.656,19 ευρώ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
4.    Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για την παραλαβή προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα
5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση της Επιτροπής καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 70 του Π.Δ. 28/1980.
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα
7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης των κάτωθι επιτροπών:
α) Παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
β) Παραλαβής έργων από 5.869,40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και άνω
για το οικονομικό έτος 2013.
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα
8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΚ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (ΑΜ 04/2011).  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ (ΙΙ)-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ» (ΑΜ 24/2009)  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟΥ» (ΑΜ 27/2012)  
      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
11.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΙΟΥ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Δ.       ΑΝΑΒΡΑΣ» (ΑΜ 78/2010)  
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
12.    Χορήγηση βεβαίωσης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χώρων παρέμβασης της πρότασης ΄΄Προστασία – ανάπλαση – ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας – Β΄Φάση΄΄   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως διάλυσης της σύμβασης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Ανάβρας».
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
14.    Ψήφιση πίστωσης 728,00 € για εκδηλώσεις.
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως προϋπολογισμού έτους 2013 της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.
     Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΣ Κάιας Φώτιος
16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013 της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.
     Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΣ Κάιας Φώτιος
17.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μέλους της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα
18.    Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (από 14η έως 16η Συνεδρίαση).
     Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
19.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Πολύζου Βασιλικής για οικονομική ενίσχυση.
     Εισηγητής: Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα
20.    Διαγραφή εγγραφής της υπ’ αριθμ. 83/2012 απόφασης Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΥΑΣ από τα λογιστικά βιβλία του Δήμου Σοφάδων, μετά την ακύρωση του χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο-γραφείο Καρδίτσας.
     Εισηγητής: Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα
21.    Προγραμματισμός εκδηλώσεων
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος