Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 15η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 22η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Θεσσαλίας, για την προσθήκη νέων αιθουσών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων και την ανέγερση σχολικής μονάδας στον Οικισμό ΝΕΑ ΖΩΗ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως των υπ’ αριθμ.14/2009, 12/2010, 13/2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ, περί καθορισμού αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 5/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ, περί αποζημίωσης μελών του Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 19/2011 απόφασης του ΔΟΠΑΠΣ σχετικά με την έγκριση απολογισμού του Ν.Π. Πολιτιστικός και Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Σοφάδων οικ. έτους 2010.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 4/2011 απόφασης του Τ.Σ. Ανάβρας για την παραχώρηση του Ποδοσφαιρικού γηπέδου της Τ.Κ. Ανάβρας στην Ακαδημία Α.Σ. ΑΘΛΟΡΑΜΑ της Δημοτικής Ενότητας Ταμασίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γκουγκούδης Κων/νος

7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 3/2011 απόφασης του Τ.Σ. Ανάβρας για την παραχώρηση κοινοτικού κτιρίου για τη στέγαση του ιατρείου της Τοπικής Κοινότητας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γκουγκούδης Κων/νος

8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Παπαγιάννη Αθανασίου του Ζήση για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων έδρας Δήμου Σοφάδων και Τ.Δ.».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της “Γενικής Δομικής Ο.Ε.” για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα υδρεύσεων στα Τ.Δ. Λουτρού-Λουτροπηγής».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και εγκρίσεως της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Κατασκευή ξενώνα» του πρώην Δήμου Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

11. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

12. Ψήφιση πίστωσης 2.389,18 € για εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή των απορριμμάτων οικ. έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρακτικού επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

16. Αιτήσεις δημοτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ