Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 18η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 του Ν. 3852/2010).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

3.  Παροχή εγγύησης του Δήμου Σοφάδων για δανειοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Δικτύου ύδρευσης Έδρας Δήμου (ΙΙ) (κατασκευή παροχών)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης «Έργα Ύδρευσης Κέδρου» πρ/σμού δαπάνης 399.750,00 €.

Εισηγητής: Δήμαρχος

8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης στο Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κωδ. Πρότασης 45-Διαχείριση και διανομή ύδατος –πόσιμο νερό για την κατασκευή του έργου «Έργα Ύδρευσης Κέδρου» πρ/σμού δαπάνης 399.750,00 €.

Εισηγητής: Δήμαρχος

9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης στο Π.Α.Α. για την κατασκευή των έργων: α)Προστασία – Ανάπλαση- Ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας (Διαμόρφωση πεζόδρομου δασικής αναψυχής) β) Προστασία – Ανάπλαση- Ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας (Θέσεις Σταυρός-Αλωνάκια) γ) Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού Κτημένης και δ) Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού Θραψιμίου και έγκριση και παραλαβή των ανωτέρω μελετών.

Εισηγητής: Δήμαρχος

10. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση των έργων: α) Προστασία- Ανάπλαση – Ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας (Διαμόρφωση πεζόδρομου δασικής αναψυχής) και β) Προστασία – Ανάπλαση- Ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας (Θέσεις Σταυρός-Αλωνάκια), μέσω Δασαρχείου Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

11. Περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης στο Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κωδ. Πρότασης 79 Άλλες Κοινωνικές Υποδομές για την κατασκευή «Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων» μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δυναμικότητας 50 κλινών και υποβολή έγκρισης στο Υπουργείο Παιδείας..

Εισηγητής: Δήμαρχος

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

13. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υπογραφής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες»-Ορισμός εκπροσώπων

Εισηγητής: Δήμαρχος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού αντιπροσωπευτικού σωματείου μικροπωλητών για τη συγκρότηση επιτροπής χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

17. Κατανομή ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2011 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού μισθώματος για την εκποίηση ξυλείας Ελάτης από τη συστάδα 10α του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκου για το έτος 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης επιδόματος για τα έτη 2009 και 2010 σε υπαλλήλους του τμήματος αλλοδαπών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

21. Ανάκληση της υπ΄αριθμ.348/2011 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

22. Ψήφιση πίστωσης 6.840,00 € για εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, υπηρεσίες ορχήστρας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

23. Ψήφιση πίστωσης 7.968,14 € για εκδηλώσεις (ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, μικροφωνικής).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

24. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

25. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

26. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/2011 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

27. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/2011 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό επιτροπής υπαλλήλων για την παραλαβή καυσίμων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

28. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ