Παρακαλούμε όπως την 24η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30΄ π.μ. προσέλθετε για την 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης.

 1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 .

2.Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για την πληρωμή ΑΜΕΑ .

3.Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για ταχυμεταφορές .

4.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.950,00 € για πρόστιμα πολεοδομίας .

5.Ψήφιση πίστωσης ποσού 836,40 € για την Μίσθωση Μηχανήματος – Μηχανικού εκσκαφέα .

6.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.460,00 € για την Μίσθωση Μηχανήματος – Φορτωτή .

7.Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για προμήθεια λογισμικού .

8.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ» , πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € και ψήφιση σχτικής πίστωσης .

9.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης περ/ντος χώρου Νερόμυλου Τ.Κ Κέδρου» , πρ/σμού δαπάνης 10.000,00 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης .

10. Περί έγκρισης ή μη πρακτικών διαγωνισμού για τις εργασίες «Καθαρισμός αντιπλημμυρικών καναλιών» , πρ/σμού δαπάνης 45.000,00 € , εκδίκαση ένστασης και ψήφιση σχετικής πίστωσης .

11.Ψήφιση πίστωσης 947,00 € για συντήρηση μηχανημάτων .

12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων (ΤΕΕ Ε.Α ΣΟΦΑΔΩΝ – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ & Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ» , προϋπολογισμού 65.032,56 € με Φ.Π.Α του πακέτου Α’ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ – ΕΙΚΟΝΑΣ) .

13. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € με Φ.Π.Α και ψήφιση πίστωσης .

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό εκτέλεσης των υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» .

15. Ανάκληση της αριθμ. 364/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .

16. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθ. 25/2012 απόφασης του Πλημμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας .