Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 11η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 20η (Ειδική) Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Ψήφιση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ

______________________________________________________________________________