Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 27η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 20η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.  Συζήτηση σχετικά με το πρόβλημα λειτουργίας του ΕΠΑΛ Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλών και προστίμων προς το Δήμο Σοφάδων, σύμφωνα με το Ν. 3979/2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

3.  Επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

4.  Έγκριση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

5.  Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στον Κουκουλέτσο Αντώνιο του Σωτηρίου για μετάβασή του στο εξωτερικό, λόγω προβλήματος υγείας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στα περιοδικά AGRENDA και Γεωργία-Κτηνοτροφία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. της Β’ θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

8.  Τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης έργου μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για την «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στις διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του ετήσιου Προγράμματος δράσης του Δήμου Σοφάδων, βάσει των απαιτήσεων του Ν. 3852/2010».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

9.  Αξιοποίηση πόρων ΛΑΕΚ μέσω εσωτερικού σεμιναρίου (ΙΔΑΧ) χωρίς εκταμίευση χρημάτων από το Δήμο και ανάθεση στην εταιρεία REDECON Α.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

11. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων (ΤΕΕ ΕΑ ΣΟΦΑΔΩΝ-ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑΔΩΝ & ΤΕ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ)» πρ/σμού 65.032,56 € με κωδικό MIS 355374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου 2007-2013, αποδοχή ποσού και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 17/2011 μελέτης της Τ.Υ. πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € για την κατασκευή του έργου «Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Ματαράγκας και Ερμητσίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μενελαΐδας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέου κτιρίου-Διοικητηρίου πρώην Δήμου Ρεντίνας» Α.Μ. 35/09..

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πάρκου και πλατείας Αγ. Γεωργίου» Α.Μ. 18/10.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

16. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος για τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων μπροστά από το κατάστημα Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γκουγκούδης Κων/νος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του δημότη Σουτόγλου Ραδάμανθυ που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/2011 απόφασης Δ.Σ. ως προς την ημερομηνία λήξης μίσθωσης αγροκτήματος .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δ.Δ. Αηδονοχωρίου» του πρώην Δήμου Μενελαΐδας .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

20. Ψήφιση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ