Παρακαλούμε όπως την 16η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8.30΄ π.μ. προσέλθετε για την 1η   έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
      
1.    Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής .
2.    Ανάκληση της αριθμ. 463/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και σύνταξη εκ νέου του σχεδίου προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013 .

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών ( τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 απόφασης – ΦΕΚ 253 Β΄) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» , θα πρέπει να προβούμε άμεσα εκ νέου στην σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου οικ. έτους 2013. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους,  με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο της επιτροπής.