ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

        
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 6:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:
•    Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2013 .
•    Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013.
•    Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 .
     Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών(τροποποίηση της υπ’αριθμ. 7028/3-2-2004 απόφασης – ΦΕΚ 253 Β’ ) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», θα πρέπει να προβούμε άμεσα εκ νέου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 .
    Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας , η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (Δευτέρα 14/1/2013 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010) .

 

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος