Παρακαλούμε όπως την 24η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 19η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00 € ως οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες .
  2. Ψήφιση πίστωσης 2.250,00 € για την προμήθεια κλιματιστικού .
  3. Ψήφιση πίστωσης 55.147,05 € για την προμήθεια μηχανημάτων επεξεργασίας νερού γεώτρησης ύδρευσης Τ.Κ Γραμματικού .
  4. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 για το Δήμο Σοφάδων .
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση εξωστικής αγωγής κατά της Σβεντζούρη Ελένης .
  6. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δ. Σοφάδων να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Λάρισας στην δικάσιμο της 6-4-2012 κατά την συζήτηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης του Ελληνικού Δημοσίου .
  7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης Τ.Κ Ματαράγκας.
  8. Ψήφιση πίστωσης 24.000,00 € για την πληρωμή εργασιών Συντήρησης & Υποστήριξης του Λογισμικού του Δήμου έτους 2011 .
  9. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 105/2011 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .

10. Περί καθορισμού όρων για την δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων .

11. Ψήφιση πίστωσης 9.717,00 € επ’ ονόματι Αποστολόπουλου Χρήστου & ΣΙΑ Ο.Ε για την πληρωμή των εργασιών «Καθαρισμός καναλιών , κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. .

12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για προμήθεια υγρών καυσίμων οικ. έτους 2012.

13. Ψήφιση πίστωσης 50.000,00 € για πληρωμή του έργου «Έργα υδρεύσεως Τ.Δ Λουτρού – Λουτροπηγής» .

14. Ψήφιση πίστωσης 6.478,90 € για την εξόφληση του έργου «Έργα υποδομής Δ. Σοφάδων» .