Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 11η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 19η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης με απευθείας συμφωνία χώρου στην Κεντρική Πλατεία για εγκατάσταση και λειτουργία χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

2.Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για την παραλαβή προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

3.Ψήφιση πίστωσης 10.844,02 € για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση «PHILOXENIA».

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού μισθώματος για την εκποίηση ξυλείας ελάτης ιστάμενης, από τη συστάδα 11β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως αιτήματος εταιρίας «Γ. Β. Τεκτερίδη ΑΒΕΕ» που αφορά την Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης των κάτωθι προμηθειών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης:

Α) «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μενελαΐδας» προϋπολογισμού δαπάνης 3.948,70 ευρώ.

Β) «Προμήθεια ξυλείας για επισκευή-συντήρηση παιδικών χαρών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 ευρώ

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αγροτική οδοποιία ΤΚ Ματαράγκας» (Α.Μ. 31/2012».

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ