Παρακαλούμε όπως την 7η Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30΄ π.μ. προσέλθετε για την 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 .