Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 27η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 18η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

2.Κατάρτιση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012

   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Σοφάδων.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής, έτους 2013

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών και οδών, έτους 2013.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του Ν. 2539/97), έτους 2013 .

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαφήμισης, έτους 2013.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής τέλους Νεκροταφείου, έτους 2013.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε ξενοδοχειακές μονάδες

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού, έτους 2013.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τελών άρδευσης, έτους 2013.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

 

13. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για την παραλαβή προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2012 (Γ’ τρίμηνο 2012) του Δήμου Σοφάδων

   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως της Επιτροπής ποιότητας Ζωής για αποζημίωση από εισφορά σε χρήμα στη φερόμενη ιδιοκτησία του Ρίζου Πολυχρόνη.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

16. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση αδειών χρήσης νερού δημοτικών πηγών υδροληψίας.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 418/2012 απόφασης Δ.Σ.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2011 απόφασης Δ.Σ.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

19. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 278/2012 απόφασης Δ.Σ.

     Εισηγητής: Δήμαρχος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας στη Γάκη Βιργινία του Ευαγγέλου

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού μελών συγκρότησης Πρωτ/θμιων Συμβουλίων Κινηματογράφων-Θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων Ν. Καρδίτσας

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

22. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο με έξι(6) Η/Υ, ιδιοκτησίας Πλιάκα Γεωργίας.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

23. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια με τέσσερις (4) Η/Υ, ιδιοκτησίας Μπούκη Αθανασίου.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσεως μίας αίθουσας διδασκαλίας και μίας αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Πασχαλίτσας

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

25. Χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗΚΟΙΕΔΣ) με το ποσό των 36.400,00 €.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

26. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ΄αριθμ.164/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ.

     Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης Προέδρου του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.

     Εισηγητής: Δήμαρχος

29. Κατανομή ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων(3η δόση έτους 2012).

     Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

30. Έγκριση εκτέλεσης των κάτωθι προμηθειών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης:

Α) «Προμήθεια σιδήρου για επισκευή-συντήρηση κτιρίων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.600,00 ευρώ.

Β) «Προμήθεια στεγάστρου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.906,00 ευρώ.

Γ) «Προμήθεια υλικών για συντήρηση παιδικών χαρών» προϋπολογισμού δαπάνης 4.925,00 ευρώ.

Δ) «Προμήθεια διακοσμητικού υλικού φωτοστολισμού » προϋπολογισμού δαπάνης 4.920,00 ευρώ.

Ε) «Προμήθεια σημάτων οδικής σήμανσης» προϋπολογισμού δαπάνης 774,90 ευρώ.

ΣΤ) «Προμήθεια θερμοπομπών», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 ευρώ.

Z) «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού δαπάνης 2.740,80 €

Η) «Προμήθεια ξυλείας για επισκευή-συντήρηση παιδικών χαρών», προϋπολογισμού δαπάνης 89,97 €.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΨΕΛΗ (ΗΛ/ΜΟΣ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ» (ΑΜ 05/2010)

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα Ύδρευσης» του πρώην Δήμου Μενελαϊδας. (Α.Μ. 240/2004).

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων (ΤΕΕ Ε.Α. ΣΟΦΑΔΩΝ-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ & Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ»), προϋπολογισμού 65.032,56 € των πακέτων Β΄ (ΕΠΙΠΛΑ), Δ΄ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ), Ζ΄ (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) και Α΄ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ-ΕΙΚΟΝΑΣ).

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή οδών οικισμού αθιγγάνων ΙΙΙ – Ύδρευση (Α.Μ. 12/2012».

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Εργασίες συντήρησης περιβάλλοντος χώρου νερόμυλου Τ.Κ. Κέδρου» (Α.Μ. 19/2012).

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή δημοτικών οδών Δ.Ε. Ταμασίου» (Α.Μ. 8/2012).

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

37. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή βάσης έδρασης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Καρποχωρίου » προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

38. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ», Α.Μ. 33/2012.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

39. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επέκταση αγωγού άρδευσης στους αμπελώνες Τ.Κ. Κέδρου» του Δήμου Σοφάδων (Α.Μ. 10/2012)

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

40. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποπεράτωση αρδευτικού αγωγού ΤΚ Ερμητσίου.» του Δήμου Σοφάδων (Α.Μ. 03/2012)

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

41. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 41/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου (Μουσείου)» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

42. Ψήφιση πίστωσης 2.337,61 € για εκδηλώσεις (28η Οκτωβρίου, 17η Νοέμβρη, γιορτή τσίπουρου).

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

43. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ