Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 23η Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως έκτασης συνολικού εμβαδού 4.435,314 μ2 στα διοικητικά όρια του Τ.Δ. Πύργου Κιερίου, στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Σμοκόβου για την κατασκευή συλλογικής δεξαμενής, για την κάλυψη αναγκών του έργου «Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας».

Εισηγητής: Δήμαρχος

2.  Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογής τηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού ιατρικών μετρήσεων (Health-kiosk)», πρ/σμού 227.500,00 € με Φ.Π.Α., με κωδικό ΜΙS327642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” και αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Δήμαρχος

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής αδειών κυκλοφορίας του μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκινήτων, μηχανημάτων) των πρώην Δήμων Άρνης, Ρεντίνας, Μενελαϊδας και Ταμασίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος

4.  Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

5.  Συμμετοχή του Δήμου στο ΔΙΚΤΥΟ ROM και ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις και στα άλλα όργανα του Δικτύου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

6.  Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κέδρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΚΕΔΡΟΣ» και στον Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο Κέδρου, για κάλυψη των αναγκών τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

7.  Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μασχολουρίου στο Μορφωτικό Σύλλογο για κάλυψη των αναγκών του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ελληνογερμανική Συνάντηση DEV ΙΙ στη Θεσσαλονίκη στις 4 και 5 Νοεμβρίου για θέματα συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεταξύ των δύο χωρών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

9.  Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του αντικαρκινικού εράνου έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

10. Ψήφιση πιστώσεων για κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

11. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του μέτρου 226 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» στη δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές».

Εισηγητής: Δήμαρχος

13. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

14. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για την κατάργηση του υπ’ αριθμ. 093-03-002012 93 λογαριασμού στην ΑΤΕ Κέδρου του πρώην Δήμου Μενελαϊδας και μεταφοράς υπολοίπου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

15. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

16. Ορισμός εκπροσώπων (γυναικών) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

17. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις και κατασκευή τεχνικών στα Τ.Δ. Κέδρου-Λουτρού-Θραψιμίου» Α.Μ. 178/2010

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

18. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση-Διαμόρφωση πλατείας Τ.Δ. Αγ. Παρασκευής»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

19. Περί εγκρίσεως τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά μαθητών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ