Παρακαλούμε όπως την 3η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 17η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης .

 

  1. Ψήφιση πίστωσης 27.000,00 € για την πληρωμή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2012 .

 

Η ως άνω Συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι κρίνεται αναγκαία η πληρωμή των υδρονομέων άρδευσης .