Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 16η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:00΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 17η κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθ. οικ. 26188/12-11-2012 εγγράφου του Υπ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με θέμα :

«Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα – Διαθεσιμότητα και αργία – κατάργηση θέσεων Ι.Δ.Α.Χ .

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για τους παρακάτω λόγους :

Στις 12-11-2012 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 τεύχος Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» με το οποίο καλούμαστε εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου να αποστείλουμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατάλογο ονομάτων των υπαλλήλων οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ