Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 27η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 17η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις –Πλακοστρώσεις και κατασκευή τεχνικών αποχέτευσης στα Τ.Δ. Κέδρου-Λουτρού-Θραψιμίου» (Α.Μ. 178/10) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη θέση Κουφολιόλιου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αστική ανάπλαση κέντρου Τ.Δ. Γεφυρίων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

4.  Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

5.  Αποδοχή ποσού 45.300,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ