Παρακαλούμε όπως την 9η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30΄ π.μ. προσέλθετε για την 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση πίστωσης 5.731,80 € για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας 240 lt & 660 lt .
  2. Ψήφιση πίστωσης 1.107,00 € για την προμήθεια κλιματιστικών .
  3. Ψήφιση πίστωσης 970,00 € για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων .
  4. Ψήφιση πίστωσης 230,00 € για την προμήθεια εκτυπωτή Η/Υ .
  5. Ψήφιση πίστωσης 7.000,00 € για την πληρωμή εργασιών « Συντήρηση παιδικών χαρών >> .
  6. Ψήφιση πίστωσης 319,80 € για την προμήθεια καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας .
  7. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για την προμήθεια υδραυλικών υλικών .
  8. Ψήφιση πίστωσης 426,24 € ως επιστροφή ποσού σε δημότη της Δημοτικής Ενότητας Άρνης .
  9. Ψήφιση πίστωσης 225,00 € ως επιστροφή ποσού σε αλλοδαπούς .

10. Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Ρεντίνας >> πρ/σμού δαπάνης 7.200,00 € .

11.  Ψήφιση πίστωσης 100.000,00 € για την πληρωμή του έργου « Ανακατασκευή κεντρικής οδού Τ.Κ Μασχολουρίου >>.

12. Ψήφιση πίστωσης 182.686,00 € για την πληρωμή του έργου « Αστική ανάπλαση κέντρου Τ.Δ Γεφυρίων» .

13. Ψήφιση πίστωσης 100.000,00 € για την πληρωμή του έργου « Ανάπλαση πάρκου και πλατείας Αγίου Γεωργίου» .

14. Ψήφιση πίστωσης 1.230,00 € για προμήθεια υλικών περίφραξης εγκαταστάσεων .

15. Ψήφιση πίστωσης 250,00 € για απόφραξη αποχέτευσης στην Τ.Κ Λουτροπηγής .

16. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για μίσθωση μηχ/τος ( φορτωτής ) για καθαρισμό Κ.Χ κ.λ.π στο Τ.Κ Ρεντίνας .

17. Ψήφιση πίστωσης 50.000,00 € για πληρωμή τηλεφωνικών τελών έτους 2011 .

18. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2011 μελέτης και των συνταχθέντων τευχών δημοπράτησης των εργασιών « Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και γεωτρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € με Φ.Π.Α , καθορισμός των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού καθώς επίσης και στον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852 /2010 .

19. Έγκριση σχεδίου τεύχους προκήρυξης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογής τηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού ιατρικών μετρήσεων ( health kiosk ) “ , προϋπολογισμού 227.500,00 € με ΦΠΑ και αποστολή του σχεδίου τεύχους για δημόσια διαβούλευση .

20.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου νηπιαγωγείου Μελά» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με ΦΠΑ .

21. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου στο κρεμύδι Τ.Κ Βαθύλακου» και ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € .

22.Ψήφιση πίστωσης 1.165,00 € ως εισφορά στο δίκτυο πόλεων αμφικτυονία .

23.Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € ως οφειλή για την περίφραξη δεξαμενών του έργου ύδρευσης Φράγματος Σμοκόβου του πρώην Δ. Μενελαϊδος .

24.Ψήφιση πίστωσης 2.916,97 € ως οφειλή στην ΠΑΔΥΘ για την συγκομιδή απορριμμάτων του πρώην Δ. Ταμασίου .

25.Ψήφιση πίστωσης 1.253,08 € ως οφειλή στην ΠΑΔΥΘ για την συγκομιδή απορριμμάτων του πρώην Δ. Μενελαϊδας .

26.Ψήφιση πίστωσης 808,41 € ως οφειλή στην ΠΑΔΥΘ για την συγκομιδή απορριμμάτων του πρώην Δ. Ρεντίνας .

27.Ψήφιση πίστωσης 764,18 € για την εξόφληση 5ου λογαριασμού του έργου «Εσωτερική Δημοτική Οδοποιϊα» Τ.Κ Ρεντίνας.

28.Ψήφιση πίστωσης 5.999,94 € ως οφειλή για την Κατασκευή & Τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος του πρώην Δ. Άρνης .

29.Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € ως οφειλή για την επισκευή & συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων του πρώην Δ. Άρνης .

30.Ψήφιση πίστωσης 995,70 € ως οφειλή για την προμήθεια λαμπών οικονομίας του πρώην Δ. Άρνης .

31. Ψήφιση πίστωσης 210,00 € ως οφειλή για την προμήθεια ράουνταπ του πρώην Δ. Άρνης .

32.Ψήφιση πίστωσης 934,80 € ως οφειλή για την προμήθεια ελαστικών 285Χ70Χ19,5 του πρώην Δ. Άρνης .

33.Ψήφιση πίστωσης 3.397,15 ως οφειλή έτους 2010 του πρώην Δήμου Άρνης για συνδρομή εφημερίδων .

34.Ψήφιση πίστωσης 758,78 € ως οφειλή για την προμήθεια γραφικής ύλης του πρώην Δ. Άρνης .

35.Ψήφιση πίστωσης 3.323,60 € ως οφειλή έτους 2009 του πρώην Δήμου Άρνης για συνδρομή εφημερίδων .

36.Ψήφιση πίστωσης 329,00 € ως οφειλή για την ασφάλιση Δημοτικού οχήματος του πρώην Δ. Άρνης .

37.Ψήφιση πίστωσης 383,71 € ως οφειλή για την προμήθεια 3Α του πρώην Δ. Άρνης .

38.Ψήφιση πίστωσης 268,84 € ως οφειλή για την ασφάλιση Δημοτικού οχήματος του πρώην Δ. Άρνης .

39.Ψήφιση πίστωσης 978,67 € ως οφειλή για την ασφάλιση Δημοτικών οχημάτων του πρώην Δ. Άρνης .

40.Ψήφιση πίστωσης 1.156,27 € ως οφειλή για την προμήθεια ανταλλακτικών χλοοκοπτικών μηχανημάτων του πρώην Δ. Άρνης .

41. Ψήφιση πίστωσης 4.907,70 € ως οφειλή για σιδηροκατασκευή καλαθιών αποκομιδής απορριμμάτων του πρωήν Δ. Άρνης .

42.Ψήφιση πίστωσης 5.998,46 € ως οφειλή για τις εργασίες διαμόρφωσης κοιν. χώρων του πρώην Δ. Άρνης .

43.Ψήφιση πίστωσης 6.979,34 € ως οφειλή για την συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ Κυψέλης του πρώην Δ. Άρνης .

44.Ψήφιση πίστωσης 1.786,10 € ως οφειλή έτους 2009 και 2010 για την προμήθεια αμμοχάλικου του πρώην Δήμου Άρνης .

45.Ψήφιση πίστωσης 800,00 € ως οφειλή για την προμήθεια ηλεκτρομοτέρ του πρώην Δ. Άρνης .

46.Ψήφιση πίστωσης 3.867,58 € ως οφειλή για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του πρώην Δ. Άρνης .

47.Ψήφιση πίστωσης 671,58 € ως οφειλή για παραστάσεις δικηγόρων του πρώην Δ. Άρνης .

48.Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων για το έτος 2011 .

49.Ψήφιση πίστωσης 30.000,00 € για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2011 .

50.Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων για το έτος 2011 .

51. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο αιτήσεων αναιρέσεων του Κατσάρα Βασιλείου του Στεφάνου κ.λ.π κατά των 3580/2009 & 3581/2009 αποφάσεων του VII τμήματός του .

52.Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δ. Σοφάδων να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Σοφάδων την 1-12-2011 για την αντίκρουση της 20-6-2011 και με αριθ. Κατ. 22/21-6-2011 αγωγής της Παρασκευής Ξηντάρα του Νικολάου .

53.Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δ. Σοφάδων να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Λάρισας στην δικάσιμο της 23-3-2012 κατά την συζήτηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης του Ελληνικού Δημοσίου .

54.Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δ. Σοφάδων να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Λάρισας για την αντίκρουση έφεσης – κλήσης του Λάμπρου Μπασδέκη κατά του Δ. Σοφάδων σε δικάσιμο την 4-11-2011 .

55.Ορισμός δικηγόρου , χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας για την αντίκρουση της από 4-1-2005 αίτησης – αναίρεσης της Χάϊδως Κρομμύδα κατά του πρώην Δ. Ταμασίου η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατόπιν παραπομπής στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας κατά την δικάσιμο την 10-10-2011.

56.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δ. Σοφάδων να προβεί στην αναβολή της συζήτησης της έφεσης του Παπακωνσταντίνου Αντωνίου κατά της 81/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας στη δικάσιμο της 21-9-2011 .

57.Αποδοχή παραίτησης του δικηγόρου Κων/νου Γκεζέρη από την υπόθεση του κ. Θωμά Προσγολίτη κατά του Δ. Σοφάδων .

58.Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση αγωγής Θωμά Προσγολίτη στρεφομένης κατά του πρώην Δήμου Μενελαϊδας .

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ