Την 23η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 16η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:      1.Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (από 1η έως 8η συνεδρίαση).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

3.Έγκριση εκτέλεσης των κάτωθι προμηθειών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτών:

Α) «Προμήθεια επίπλων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.540,00 ευρώ.

Β) «Προμήθεια κεραιών» προϋπολογισμού δαπάνης 4.600,00 ευρώ.

Γ) «Προμήθεια ενισχυτή, μικροφώνου» (για κοινοτικό γραφείο Μελισσοχωρίου) προϋπολογισμού δαπάνης 300,00 ευρώ.

Δ)«Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

4.Εγγραφή ποσού 37.000,00 € και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 – Πρόγραμμα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

5.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 366/2012 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

6.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 383/2012 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

7.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΡΕΝΤΙΝΑΣ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

8.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

9.Έγκριση της υπ’ αριθμόν 38/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αγροτικών οδών» πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

10. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων οικ. Έτους 2013

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις-Πλακοστρώσεις-Αύλειος χώρος Δημ. Σχολείου Τ.Δ. Αχλαδιάς» (ΑΜ 264/2009)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

12. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανέγερση Διοικητηρίου» του Δήμου Σοφάδων (Πρώην Δ. Ταμασίου) (ΑΜ 66/2008)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων έτους 2013», πρ/σμού δαπάνης 200.000,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση πεζοδρόμων έδρας Δήμου (Α.Μ. 15/2012».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

15. Συγκρότηση επιτροπής του Δήμου για τον επιτόπιο έλεγχο των προϋποθέσεων της παρ. 2β του άρθρου 1 της αριθμ. 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ. Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

16. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. ως προς τον ανώτατο αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

17. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. ως προς τον ανώτατο αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

18. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. ως προς τον ανώτατο αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’. .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

19. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

20. Ψήφιση πίστωσης 2.929,86 € για τη συμμετοχή του Δήμου στη 12η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση PHILOXENIA, στη Θεσσαλονίκη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

22. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποζημίωση δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις του πρώην Δήμου Άρνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 159/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

24. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη σχετικής απόφασης επί επιστολής αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των Α.Ε. Λουτρών Σμοκόβου και ΜΑΕΔΡ Ρεντίνας και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της επεξηγηματικής έκθεσης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των Ανώνυμων Εταιρειών του Δήμου, Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ και ΜΑΕΔΡ Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 160/2012 απόφασης του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως προς χρήση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Ματαράγκας για να χρησιμοποιηθεί από το Ι.Ν.Δ.ΒΙ.Μ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως προς χρήση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Καππαδοκικού στο Σύλλογο Γυναικών Καππαδοκικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 59/2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σοφάδων (ΔΗΚΟΙΕΔΣ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Κάιας Φώτης

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αηδονοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Μαυραχάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Δασοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα.

34. Αιτήσεις δημοτών

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ