Παρακαλούμε όπως την 19η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00΄ π.μ.
προσέλθετε για την 15η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό
θέμα ημερήσιας διάταξης .
 
  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μεταφορά μαθητών Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2012-2013 και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών .

 

Η ως άνω Συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι ο διαγωνισμός για
την μεταφορά μαθητών θα πρέπει να προκηρυχθεί άμεσα .