Παρακαλούμε όπως την 30η Aυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30΄ π.μ. προσέλθετε για την 15η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης για την μεταφορά μαθητών σχολείων του Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2011-2012.

2. Ψήφιση πίστωσης 7.650,00 € ως οφειλή στους υδρονομείς του πρώην Δ. Άρνης.

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι ο διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών θα πρέπει να προκηρυχθεί το αργότερο μέχρι 31-08-2011. Επίσης η πληρωμή των υδρονομέων κρίνεται αναγκαία λόγω του ότι η εγκριτική της 241/2011 απόφασης του Δ.Σ Δήμου Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού για την οφειλή στους υδρονομείς καθυστέρησε και συγκεκριμένα παραλήφθηκε από τον Δήμο μας στις 18-08-2011.