Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 20η  Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2013 (Α’ τρίμηνο) του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2013 (Β’ τρίμηνο) του Δήμου Σοφάδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 25/2012)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση αρδευτικού αγωγού στην Τ.Κ. Ερμητσίου» (Α.Μ. 5/2013)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 12.600,00 ευρώ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» σε πρόσκληση του ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ, 2007 – 2013.
Εισηγητής: Δήμαρχος
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης με τίτλο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ» σε πρόσκληση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»
Εισηγητής: Δήμαρχος
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 105/2013 απόφασης του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ, που αφορά αναμόρφωση πρ/σμού του ανωτέρω Ν.Π.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Ν.Π. Κομπογιάννης Ευάγγελος
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως χρήσης του δημοτικού σχολείου Μελισσοχωρίου,  και του αύλειου χώρου, στον Μορφωτικό Σύλλογο Μελισσοχωρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσης του κλειστού δημοτικού σχολείου Ερμητσίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιχορηγήσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗΚΟΙΕΔΣ) για το έτος 2013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος.
13. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 208/2013 απόφασης Δ.Σ., περί αιτήματος στο Δασαρχείο Καρδίτσας για τη χορήγηση ξυλοκατασκευών σε δημοτικούς κ.λ.π. κοινόχρηστους χώρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 2164/19-07-2013 εγγράφου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την οικονομική διαχείριση του αποθεματικού του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού δόσεων για την αποπληρωμή υπαλλήλων των τέως Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Δήμαρχος
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 311/2011 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Καππαδοκικού στον Μορφωτικό Σύλλογο Καππαδοκικού «Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ» για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στο Δήμο Σοφάδων και έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ