ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 2η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 15η Συνεδρίαση (Ειδική) του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης)

Εισηγητής: Δήμαρχος

__________________________________________________________________________________________________