Παρακαλούμε όπως την 20η Aυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 14η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 .
2. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ. Σοφάδων έτους 2013 (Α’ τριμήνου).
3. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ. Σοφάδων έτους 2013 (Β΄τριμήνου).
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.168,50 € για την πληρωμή των εργασιών αφαίρεσης και επανατοποθέτησης τεντών σκίασης.
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.772,40 € για την μίσθωση μηχανήματος – Μηχανικού εκσκαφέα .
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.824,00 € για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σοφάδων της διαχειριστικής χρήσης 2012».
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 480,00 € για την προμήθεια κουρτινών (στόρια).
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 270,60 € για την προμήθεια τζαμιών για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την προμήθεια ξυλείας για επισκευή – συντήρηση παγκακίων σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους.
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.968,00 € για την προμήθεια απολυμαντικού υγρού κάδων απορριμμάτων.
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για την προμήθεια οικολογικής τουαλέτας.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.524,00 € για την προμήθεια κλιματιστικών.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.890,97 € για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,32 € για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.207,24 € για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ρεντίνας».
17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 950,00 € για τις εργασίες τοποθέτησης πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας οικιών Δ.Κ. Σοφάδων.
18. Ανάκληση της αριθμ. 254/2013 απόφασης της Ο.Ε. και ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μενελαϊδας.
19. Ανάκληση της αριθμ. 253/2013 απόφασης της Ο.Ε και ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ταμασίου.
20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € ως οικονομική ενίσχυση στην Πολύζου Βασιλική του Δημητρίου.
21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,22 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ Κ.Χ. – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ.
22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 409,69 € για επιστροφή ποσού στον Τσιούμα Παναγιώτη του Γεωργίου.
23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 36.900,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από ΣΑΤΑ (Δόση έτους 2013).
24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για ταχυδρομικά τέλη .
26. Ανάκληση εν μέρει της αριθμ. 60/2013 απόφασης της Ο.Ε. και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.064,69 € για κινητή τηλεφωνία.
27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.
28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 70.000,00 € για αποδοχές προσωπικού πληρωτέες δημοτικών επιχειρήσεων σε εκκαθάριση .
29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 43.316,16 € για αποδοχές προσωπικού πληρωτέες δημοτικών επιχειρήσεων σε εκκαθάριση.
30. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια δεξαμενής νερού στον οικισμό αθιγγάνων».
31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ».
32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ.Ε.ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € και ψήφιση πίστωσης .
33. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση μονοπατιού και αρμολόγηση τοιχίων στην Τ.Κ. Αηδονοχωρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης .
34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Φίλιας , Αγ. Παρασκευής» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.
35. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Άρνης Δ.Κ. Σοφάδων» προϋπολογισμού δαπάνης 6.300,00 € και ψήφιση πίστωσης.
36. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη του Δήμου Σοφάδων με τον Παληχωρίτη Νικόλαο του Βασιλείου.
37. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την Α.Ε.με την επωνυμία «ΟΡΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε>» και παραίτηση ή μη από ασκηθείσα έφεση .