Παρακαλούμε όπως την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 70.000,00 € για αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για αποζημίωση Ληξιάρχων .

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για αποζημίωση πρακτικογράφου .

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των δημοτικών μηχανημάτων.

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των δημοτικών αυτοκινήτων .

6. Ανάκληση της αριθμ. 244/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης ποσού 14.445,00 € για συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ .

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.198,00 € για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων .

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για τις εργασίες Συντήρησης – Επισκευής Δημοτικών κτιρίων .

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.075,00 € για την Μίσθωση Μηχανήματος – Μηχανικό Εκσκαφέα .

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.457,50 € για τις εργασίες «Ανακαίνισης χρωματισμών δημοτικών κτιρίων» του 4ου Δημ. Σχολείου .

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 559,04 € για την προμήθεια υαλοπινάκων .

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.787,30 € για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε Μενελαϊδας .

13.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.463,70 € για την Μίσθωση Φορτηγού .

14.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.571,60 € για αμοιβές δικαστικών επιμελητών .

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.659,24 € για εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής (επιστροφή υποχρέωσης στο Δασαρχείο του πρώην Δήμου Ταμασίου ).

16. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ. Σοφάδων έτους 2012 .

17. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Αγροτικών Οδών Τ.Κ Κυψέλης και Πύργου Κιερίου»πρ/σμού δαπάνης 12.500,00 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης .

18. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα Τ.Κ Γραμματικού – Ν.Ικονίου» πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης .

19.  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος της Τ.Κ Γεφυρίων.

20. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας της συστάδας 9α του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ Βαθυλάκκου .

21. Νομική στήριξη αιρετού προσώπου (Πώποτα Τηλέμαχου ) από τον δικηγόρο του Δ. Σοφάδων .