Παρακαλούμε όπως την 29η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση πίστωσης 2.380,00€ ως οφειλή για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων .

2. Ψήφιση πίστωσης 1.508,48 € ως οφειλή για την προμήθεια υλικών συντήρησης Δημοτικών αυτοκινήτων .

3. Ψήφιση πίστωσης 1.360,00 € ως οφειλή για συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων .

4. Ψήφιση πίστωσης 2.370,00 € ως οφειλή για την εργασία συντήρηση – επισκευή Η/Υ Δήμου .

5. Ψήφιση πίστωσης 1.586,95 € ως οφειλή για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού .

6. Ψήφιση πίστωσης 2.545,06 ως οφειλή για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού .

7. Ψήφιση πίστωσης 610,25 € ως οφειλή για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού .

8.Ψήφιση πίστωσης 444,80 € ως οφειλή για την προμήθεια Η/Υ ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & λογισμικού .

9. Ψήφιση πίστωσης 492,00 € ως οφειλή για την εργασία συντήρησης – επισκευής Η/Υ του Δήμου .

10. Ψήφιση πίστωσης 246,00 € ως οφειλή για την συντήρηση – επισκευή Η/Υ Δήμου .

11. Ψήφιση πίστωσης 932,40 € ως οφειλή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού .

12, Ψήφιση πίστωσης 200,00 € ως οφειλή για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού .

13. Ψήφιση πίστωσης 50,13 € ως οφειλή για την προμήθεια βιομηχανικών προϊόντων .

14. Ψήφιση πίστωσης 1.082,54 € ως οφειλή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού στον Γιαννακό Νικόλαο .

15. Ψήφιση πίστωσης 1.771,20 € ως οφειλή για προμήθεια επίπλων & σκευών .

16. Ψήφισης πίστωσης 951,82 € ως οφειλή για προμήθεια τσιμεντοσωλήνων .

17. Ψήφιση πίστωσης 2.490,03 € ως οφειλή για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων .

18 . Ψήφιση πίστωσης 264,45 € ως οφειλή για την προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ .

19. Ψήφιση πίστωσης 900,00 € ως οφειλή για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων .

20. Ψήφιση πίστωσης 12.332,77 € ως οφειλή για την μεταφορά διάθεση & ανακύκλωση απορριμμάτων για τον μήνα Δεκέμβριο (ΠΑΔΥΘ ) .

21. Ψήφιση πίστωσης 41.25 € ως οφειλή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας,

22. Ψήφιση πίστωσης 291,51 € ως οφειλή για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης .

23. Ψήφιση πίστωσης 147,60 € ως οφειλή για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών ( αντιψυκτικών) για Δημοτικά αυτοκίνητα .

24. Ψήφιση πίστωσης 69,10 € ως οφειλή για την προμήθεια λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού .

25. Ψήφιση πίστωσης 3.690,00 € ως οφειλή για την συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ. Σοφάδων .

26. Ψήφιση πίστωσης 1.845,00 € ως οφειλή για την μίσθωση μηχανημάτων για διάνοιξη – καθαρισμό καναλιών Τ.Δ Αγ. Παρασκευής & Καππαδοκικού .

27. Ψήφιση πίστωσης 2.706,00 € ως οφειλή για μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό καναλιών Τ.Δ Γεφυρίων .

28. Ψήφιση πίστωσης 123,00 € ως οφειλή για την προμήθεια υλικών –ανταλλακτικών Δημοτικού αυτοκινήτου .

29. Ψήφιση πίστωσης 159,90 € ως οφειλή για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών Δημοτικών αυτοκινήτων .

30 . Ψήφιση πίστωσης 129,15 € ως οφειλή για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών Δημοτικού αυτοκινήτου .

31. Ψήφιση πίστωσης 15,51 € ως οφειλή για την πληρωμή ασύρματου Internet Δ.Σοφάδων.

32. Ψήφιση πίστωσης 87,51 € ως οφειλή για την μεταφορά δεμάτων από την εταιρεία ACS.

33. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για έξοδα προηγούμενης χρήσης Ο.Τ.Ε .

34. Ψήφιση πίστωσης 19.610,00 € για οφειλή στον OTE .

35.Ψήφιση πίστωσης 3.328,56 € ως οφειλή για την μεταφορά ανακύκλωσης απορριμμάτων για τον μήνα Δεκέμβριο .

36. Ψήφιση πίστωσης 430,50 € για την πληρωμή εργασιών μεταφοράς αγαθών .

37. Ψήφιση πίστωσης 680,00 € για την προμήθεια χρωμάτων .

38. Ψήφιση πίστωσης 430,50 € για την προμήθεια ξύλινων θυρών .

39. Ψήφιση πίστωσης 225,00 € ως επιστροφή ποσού σε αλλοδαπούς .

40. Ψήφιση πίστωσης 24.000,00 € για την πληρωμή εργασιών <<Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων>> .

41. Ψήφιση πίστωσης 950,00 € για την προμήθεια κλιματιστικού .

42. Ανάκληση της αριθμ.62/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Σοφάδων .

43. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης αποθήκης της Τ.Κ Αμπέλου του Δήμου .

44 . Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης αποθήκης στην Τ.Κ Ματαράγκας .

45. Ψήφιση πίστωσης 2.250,00 € ως οφειλή για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής Δημοτικού αυτοκινήτου .

46 . Ψήφιση πίστωσης 389,22 € για την πληρωμή κινητής τηλεφωνίας με δικαιούχο την VODAFON . Δ. Άρνης.

47. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου << Κατασκευή Δημοτικών Οδών Τ.Κ Ρεντίνας , πρ/σμού δαπάνης 45.000,00 € .

48. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.Ε Ε.Α Σοφάδων , Ε.Ε.Ε.Κ Σοφάδων και Τ.Ε Δημοτικού σχολείου Ματαράγκας , πρ/σμού δαπάνης 65.032,56 € .

49. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου <<Αποπεράτωση Γηπέδου στη θέση ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Τ.Κ Ρεντίνας πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € .

50. Ψήφιση πίστωσης 186.120,00 € για την πληρωμή του έργου <<Κατασκευή οδών οικισμού Αθιγγάνων ΙΙ.

51 , Ανάθεση εκτέλεσης του έργου << Αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ Αγ. Παρασκευής πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € .

52. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου << Διάνοιξη δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ Θραψιμίου , Αηδονοχωρίου και Βαθυλάκκου , πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € .

53. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου << Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε Μενελαϊδας πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € .

54. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας << προμήθεια μηχανημάτων επεξεργασίας νερού γεώτρησης ύδρευσης Τ.Κ Γραμματικού >> πρ/σμού δαπάνης 56.273,00 € .

55. Ψήφιση πίστωσης 5.950,00 € για την πληρωμή της μελέτης << μελέτη περιβ/κών επιπτώσεων του έργου * Προστασία – διευθέτηση κοίτης Σοφαδίτη ποταμού* >> .

56. Ψήφιση πίστωσης 28.300,00 € για την πληρωμή του έργου << Εσωτερική Δημοτική Οδοποιϊα >> Τ.Κ Ρεντίνας .

57. Ψήφιση πίστωσης 15.228,00 € για την πληρωμή του έργου << Αποπεράτωση κερκίδων Τ.Δ Καρποχωρίου>> .